Update on East Europe Regional Demonstration, Lidiya Moklyachuk & Sergiy Medinets