Update on East Asia Regional Demonstration, Xiaoyuan Yan & Kentaro Hayashi